Oppimisvaikeudet

oppimisvaikeudet_kuva

Yleisyys
Oppimisvaikeudet ovat todella yleisiä. Jos lievätkin pulmat lasketaan mukaan, voidaan sanoa, että jopa 20 %:lla suomalaisista on jonkinasteinen oppimisen vaikeus. Lukivaikeutta taas arvioidaan olevan 6 – 10 %:lla väestöstä.

Syitä
Oppimisvaikeuksiin on monia syitä. Lue lisää

Miten lukivaikeus näkyy?
Yleisimmin lukivaikeus näkyy lukemisen ja kirjoittamisen pulmina. Koulussa hankalia aineita voivat olla lisäksi matematiikka ja vieraat kielet.

Silloin kun liikkeiden kömpelyys, keskittymisen ja tarkkaavaisuuden pulmat liittyvät myös mukaan, voidaan puhua komorbiditeetistä eli oireiden päällekkäistymisestä.

Testeillä mitattuna lukivaikeus voi olla lievä, keskivaikea tai vaikea. Muutenkin lukivaikeuden piirteissä on paljon yksilöllistä vaihtelua.
Lue lisää

Oppimistilanteissa
Lukivaikeus ei estä oppimista, mutta saattaa hidastaa sitä. Oppimistilanteiden sujuvuuteen on monia erilaisia keinoja niin opettajalle kuin oppijallekin. Lue lisää

Työelämässä
Oppimisvaikeudet näkyvät myös työssä. Pulmia voidaan helpottaa monin tavoin, kunhan niistä päästään ensin avoimesti keskustelemaan. Lue lisää

Lähde: Erilaisten oppijoiden liitto: www.erilaistenoppijoidenliitto.fi